Tio Tunga Tankar om Skolan som Produkt

[Uppdatering 2009-07-15: Sedan juni 2004 har jag inte haft tid att hålla denna sida aktuell, kanske framöver…]

Denna sida samanställer kortfattat de kandidatuppsatser som skrivits
inom Marknadsakademiens vid Stockholms universitets kandidattema ”Skolan
Som Produkt
” under 2003 (se även Gatarskis
presentation
på Rektorsakademien den 18 maj 2004). Uppsatserna är
också sökbara i Företagsekonomiska institutionens uppsatsbibliotek.
(Andra studentuppsatser finns tillgängliga via Skolmarknads forskningssida).

  Förord
 • Om skolan som produkt
 • Kandidatuppsatser

 • Vinstintresse i friskolor
 • Stannar skolor i växten?
 • Public Relations som redskap
 • Datornät som faktor vid val av skola
 • Både dragplåster och skräckexempel
  (presentationsbilder
  18 maj 2004)
 • Marknadskommunikation i konkurrensutsatta skolor
 • Niondeklassares beslutprocess vid val av gymnasieskola
 • Om reklambyråers syn på gymnasieskolor
  som en kundgrupp
 • Har organisationer som interagerar med skolor rent
  mjöl i påsen?

 •  

  Skolan Som Produkt:
  om 2003 års kandidattema på Marknadsakademien
  förordet (pdf) (kommer inom väldigt kort)

  En kort förklaring av bakgrunden till projektet, hur studierna
  bedrivits och några egna reflektioner..

  Richard Gatarski

  Richard
  Gatarski


  Mehrnaz EnsafmaneshMehrnaz
  Ensafmanesh

  Datornät som faktor vid
  val av skola:
  en studie av Täbys utbildningsnät
  uppsatsen
  (pdf)

  Mehrnaz och Erik fann bland annat att kännedomen om Täbys
  Utbildningsnät (TUnet) bland femteklassare och deras föräldrar
  var låg. Därför menar författarna att det datornätet
  i dagsläget inte kan användas som ett attribut för att
  locka elever till kommunens skolor. Samtidigt visar de utifrån
  teoretiska resonemang hur TUnet skulle kunna bli en avgörande faktor
  vid ett val mellan två likvärdiga skolor.

  Erik Magnuson

  Erik Magnuson


  Niklas Melin
  Niklas
  Melin

  Niondeklassares beslutprocess
  vid val av gymnasieskola:
  en kvantitativ studie i Tensta Gymnasiums upptagningsområde
  uppsatsen (pdf)

  Niklas och Rickard fann bland annat att det är framförallt
  tjejer, elever med invandrarbakgrund och elever som vill läsa naturvetenskaplig
  inriktning som är positiva till Tensta Gymnasium. Bland de främsta
  orsakerna till ointresse av Tensta gymnasium finns att skolan inte har
  rätt program, ett dåligt rykte och att eleverna inte gillar
  Tensta som plats

  Rickard Svensson

  Rickard
  Svensson


  David IngnäsDavid
  Ingnäs

  Stannar skolor i växten?:
  en studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3
  uppsatsen (pdf)

  Efter att ha intervjuat sju kommunala skolor som fått bidrag
  för steg 1 i programmet fann David och Joanna en teoretisk mättnad
  i sin empiri. Efter en metod inspirerad av Grundad Teori var de ute
  efter att få svar på frågan varför dessa skolor,
  och många andra, inte går vidare till steg 2. De fann sju
  faktorer som kan förklara orsakerna. Deras analys visar att skolor
  är dåligt pålästa, tycker att redovisningen är krävande, är projektovana
  samt att de anser att de lider av tidsbrist. Två kategorier är ESF-rådet
  ansvariga, eftersom de under perioder haft behandlingsstopp och det
  kan finnas ett inbyggt hinder mellan steg 1 och steg 2. Studenterna
  såg också att konsulter inte alltid är skolorna till hjälp,
  utan i vissa fall utgjort ett hinder för att skolor ska komma vidare
  i processen

  Joanna Sundström

  Joanna
  Sundström


  Caroline EngdahlCaroline
  Engdahl

  Vinstintresse i friskolor:
  en studie om skolföreträdares förhållningssätt till vinstintresse
  i sin verksamhet
  uppsatsen (pdf)

  Caroline och Sara har djupintervjuat åtta företrädare
  för friskolor i Stockholms län. Samtliga respondenter visade
  sig vara positiva till den typ av vinst som återinvesteras i verksamheten.
  Vidare fann studenterna en koppling mellan skolornas bolagsform och
  synen på vinstintresse. Det vill säga bland aktiebolagen
  var inställningen mer positiv till vinstutdelning åt aktieägare,
  medan den formen av vinstdelning sågs som felaktig bland ekonomiska
  föreningar och stiftelser. I perspektivet förhållningssätt
  till vinst diskuterar författarna också företrädarnas
  handlingsutrymme samt Skolverkets roll som granskande myndighet.

  Sara Tull

  Sara
  Tull


  Erik JacobssonErik
  Jacobsson

  Har organisationer som
  interagerar med skolor rent mjöl i påsen?
  En studie av sex organisationers motiv till att interagera
  med grund- och gymnasieskolor
  uppsatsen (pdf)

  Erik och Caroline fann genom djupintervjuer med representanter från
  sex organisationer (Teknikföretagen, Arla, Svensk Kaffeinformation,
  Lindvalls kaffe, Freebook och Protelma) att ingen av dessa ville kalla
  sin skolinteraktion för reklam eller marknadsföring. Men,
  uppsatsförfattarna tycker ändå att det handlar om marknadsföringsaktiviter
  som Sponsring, Event Marketing och Social Marketing. De finner vidare
  i sin analys att bakomliggande motiv till dessa åtgärder
  är en mix av verksamhetsfrämjande och samhällsfrämjande
  motiv, med betoning på det förstnämnda. Mer konkret
  verkar den aspekten handla om att väcka elevernas intresse, trygga
  långsiktig rekrytering, utbilda kommande konsumenter och förändra
  attityder. Erik och Caroline tycker att påsen innehåller
  rent mjöl – om än med lite spår av mjölbaggar.

  Caroline Öhman

  Caroline
  Öhman


  Ola JohnsonOla
  Johnsson

  Både dragplåster och skäckexempel:
  när skolor marknadsför sin näringslivssamverkan
  uppsatsen
  (pdf)

  Ola och Christian hade till en början valt att induktivt (teorilöst)
  studera hur sex kommunala skolor i Stockholm använder sin samverkan
  med näringslivet i sin marknadskommunikation. I denna empiri fann
  de bland annat tre försvårande faktorer (resursbrist, struktursvårigheter
  och kulturella utmaningar). Studenterna fann också en fjärde
  faktor som på ytan lyste med sin frånvaro – skolorna saknade
  som regel en strategisk marknadsföringskompetens. Just detta är
  också uppsatsens viktigaste slutats. Författarna beskriver
  därför intressanta teorier om strategisk marknadsplanering
  och varumärkeshantering och diskuterar dessa i skenet av sin empiri.
  Ola och Christian rekommenderar skolor att utveckla sin marknadsföringskompetens
  samt att samverkansmodeller från myndigheter och organisationer
  tar hänsyn till den brist på marknadsföringskompetens
  som, åtminstone de undersökta skolorna, visar.

  Christian Åkerhielm

  Christian
  Åkerhielm


  Moa Lanner
  Moa
  Lanner

  Marknadskommunikation
  i konkurrensutsatta skolor:
  en kvalitativ undersökning i Täby kommun
  uppsatsen (pdf)

  Moa och Mandy valde att studera situationen i Täby, eftersom det
  är den kommunen som har landets högsta friskoleandel (nästan
  25%). Närmare bestämt har de genom intervjuer med skolrepresentanter
  undersökt hur de kommunala grundskolorna kommunicerar med sin omvärld.
  De fann att graden av kommunikation varierar mycket mellan de undersökta
  skolorna. Exempel på kanaler som används är skolans
  webbplats, öppna hus, informationsmöten och broschyrer. Utifrån
  en teoretisk analys visar Moa och Mandy att skolornas kommunikation
  kan förklaras som en enkelriktad process, där skolan som avsändare
  sätts i fokus och feedback förekommer i liten utsträckning.
  Författarna beskriver också skolornas upplevda osäkerhet
  kring hur de bör kommunicera och bristande kunskaper om ämnet
  kommunikation och marknadsföring som ett problem. Moa och Mandy
  rekommenderar slutligen att skolorna bör aktivt skapa en positiv
  image, använda mer feedback i sin kommunikation och planera sin
  kommunikation strategiskt.

  Mandana H. Parast

  Mandana
  H. Parast


  Anna Jacobsson

   

  Om reklambyråers
  syn på gymnasieskolor som en kundgrupp:
  en kvalitativ studie av sex reklambyråer och deras intresse
  av gymnasieskolor som en kundgrupp
  uppsatsen
  (pdf)

  Anna, Anna och Ditte har utgått från att kommunikationsverktyget
  reklam på ett effektivt sätt kan förmedla en bild av
  en producents vara eller en tjänst till de tänkta konsumenterna.
  Författarna motiverar sin studie genom att betrakta elever som
  konsumenter och gymnasieskolor som producenter på en alltmer konkurrensutsatt
  marknad. Baserat på data från sex djupintervjuer fann de
  framförallt att reklambyråerna såg gymnasieskolor som
  en kundgrupp och var intresserade av att arbeta med dem. Anna, Anna
  och Ditte påpekar också att såväl reklambyråer
  som gymnasieskolor har bristande erfarenhet av varandras kompetens och
  situation. Författarna diskuterar bland annat detta och menar att
  en anpassning av reklambyråernas nuvarande arbetssätt kan
  vara nödvändig. Till exempel så pitchar inte gymnasieskolor,
  alltså måste byråerna kanske ta initiativ till samarbete.

  Anna Lenné

  Anna
  Lenné


  Siv Andersch

  Public Relations som redskap:
  en studie kring hur PR används i fem Stockholmsskolor
  sök efter
  uppsatsen

  I sin uppsats har Siv och Amanda gjort antagandet att skolan idag använder
  sig av PR. Utifrån detta har de djupintervjuat fem personer på
  fyra skolor och en friskolekoncern. De redovisar också hur de
  undersökta skolornas kommunikationsaktiviteter ser ut. Utifrån
  en teoretisk referensram (Grunigs PR-modeller) presenterar de vidare
  några möjliga tolkningar av empirin. Siv och Amanda fann
  att endast en av skolorna systematiskt och medvetet använder sig
  av PR. Utifrån sin studie menar de också att faktorer som
  ekonomiska förutsättningar, skolans geografiska läge,
  och vem som leder skolan avgör hur skolan arbetar med PR.

  Amanda Vesterström


  För ytterligare information kontakta richard.gatarski@skolmarknad.info

  Lämna ett svar

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *